ASETİLEN

Asetilen

1. Madde 

1.1. C2H2; çözünmüş gazdır.

1.2. oksiasetilen kaynağında ve kesiminde, deniz fenerinde, kimya sanayinde ve yüksek alev sıcaklığına ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılır.

2.Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi

Saf madde / Karışım : Saf madde ( saflık yüzdesi : % 98,5)

Ticari adı : Asetilen Gazı

3.Tehlikelerin Tanımı

C2H2; çözünmüş gazdır. Oldukça parlayıcı ve yanıcı bir gazdır. Hava ile parlama sınırı %2,2-85 tir. Tutuşma sıcaklığı asetilenin hava içindeki konsantrasyon yüzdesine göre değişir. Havadan biraz daha hafiftir. % 100 saf asetilen kokusuzdur. Ticari asetilenin sarımsak kokusuna benzer ağır bir kokusu vardır. Basınç altındaki gaz asetilen şiddetle parlayıp ayrışabilir. Havadaki konsantrasyonun artması sonucu boğucu etki yapar.

4. İlk Yardım tedbirleri

Teneffüs Edilmesi : Asetilen havadaki oksijeni seyrelterek boğucu bir gaz olarak hareket eder. Ancak boğulmadan ziyade, boğulmaya sebep olacak seviyeye ulaşmadan önce, patlama değerinin düşüklüğünden dolayı daha ciddi tehlikelere yol açabilir. Bunun önüne geçebilmek için kazazede derhal temiz havaya çıkarılmalıdır. Eğer solunum zayıflığı varsa derhal suni tenefüs uygulanmalıdır. Kazazede sıcak ve rahat tutulmalıdır.

Deri / Göz Teması Uygun elbise ve çelik burunlu ayakkabı giyilmelidir. Yüz siperliği ve göz maskesi kullanılmalıdır..

5. Yangınla Mücadele Tedbirleri

Uygun söndürme araçları :. Yangın mahalline yetkisiz şahıslar sokulmamalıdır. Ve yangın mahalli izole edilmelidir. Kaçak ihtimali bulunan ortamlardan tutuşturma kaynakları uzak tutulmalıdır. Yangın durumunda sıcaklık artışı ile birlikte basıncın artması tüpün şiddetle yırtılmasına sebep olabilir. Yangına maruz kalan tüpler yangın esnasında ve sonrasında emniyetli bir mesafeden su ile soğutulmalıdır. Gaz sıkışmasını önlemek amacıyla tüpün ventil ve emniyet kısımlarına su tutulmamalıdır. Aksi taktirde gaz toplanabilir ve  patlamaya yol açabilir.

Yangını söndürmede su, kuru kimyasallar ve karbondioksit kullanılabilir.

Uygun olmayan yangın söndürme cihazları :Kalsiyum karpit depolanan yakın yerlerde su kullanılmamalıdır.

Yanma sonucu ortaya çıkabilecek zararlı maddeler: Karbonmonoksit.

Özel yöntemler :Eğer mümkünse kaçak durdurulmalıdır. Yangın ile mücadele ekibi solunum koruma cihazı takmalı ve aleve dayanıklı elbise giymelidir.

6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler

Kişisel Tedbirler :Ürünün yayıldığı bölge derhal boşaltılmalıdır. Koruyucu elbise giyilmelidir. Ürünün yayıldığı bölgeye girişlerde, ortam atmosferi tamamen güvenli duruma gelene kadar karbon tüpü kullanılmalıdır. Ürünün yayıldığı bölge uygun bir şekilde havalandırılmalıdır. Tehlike bölgesinde sigara içilmemeli, hiçbir alev, ateş veya kıvılcım olmamalıdır.

Çevrede alınacak tedbirler :Gaz kaçağı yapan tüp dikkatlice emniyetli bir alana götürülmeli ve hemen ilgili firma aranmalıdır.

Temizlik yöntemleri :Etkilenen bölge havalandırılmalıdır.

7. Kullanım ve Depolama

Asetilen boru hattı sistemleri için yalnızca çelik veya çelik çekme borular kullanılmalıdır. Tüpler kapağından veya ventilinden tutularak taşınmamalıdır. Tüpleri kaldırmak için halat veya zincir kullanılmamalıdır. Kullanım alanına getirilen tüpler dik olarak kullanılmalıdır. Uygun regülatör ve ekipman kullanılmalıdır. Uygun bir yöntemle (sabun köpüğü v.b) gaz kaçağı tespit edilmelidir.tüpün basıncını arttırmak için KESİNLİKLE direkt çıplak alev veya ısıtıcı cihazlar kullanılmamalıdır. Tüp KESİNLİKLE 45 C’nin üzerindeki bir sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır. Tüp içinden sisteme çözücü madde kaçışını önlemek için gaz 15 C’de  0,5 bar basıncın altında kullanılmamalıdır. Yanan  bir torç asla emniyet tapasına yaklaştırılmamalıdır. Tüpler takoz, rulo v.s. gibi amaçlar için kullanılmamalıdır.

Tüpler paslanmaya ve sert havaya karşı korunaklı çok iyi havalandırılmış bir yerde toplanmalıdır. Tüp yerleri yanmayan türden malzemeden yapılmalı hafif çatılı kapıları dışa doğru açılır olmalıdır. Tüm donanım kıvılcım çıkarmaz ve patlama-korumalı olmalıdır. Asetilen tüpleri oksijen gibi oksitleyici tüplerden uzak yerde muhafaza edilmelidir. Depolama sahası uygun ikaz edici tabelalarla donatılmalıdır. ( Sigara İçilmez, Açık Alevle Girmeyiniz v.b) dolu ve boş tüpler ayrı ayrı  depolanmalıdır.

8. Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel korunma

 Kişisel korunma : Koruyucu gözlük, yüz maskesi ve izoleli eldiven kullanılmalıdır. Havadaki oksijen seviyesinin %19,5 altına düşmesi engelleyecek şekilde havalandırma yapılmalıdır.

9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Fiziksel durumu : Gaz

Görünüş : Renksiz, sarımsak kokusuna benzer

Kimyasal formülü : C2H2

Molekül ağırlığı : 26,04 gr/mol-gr

Kaynama noktası : -75 0C

Patlama Sınırı : %2,2-85

Yoğunluk gaz : 1,11 kg/m3

10. Kararlılık ve Reaktivite

Havayla patlayıcı karışım meydana getirebilir. Basınç altındaki gaz asetilen şiddetle parlayarak ayrışabilir.

11. Toksikolojik Bilgiler

Asetilen gazı kronik etkisi olmaksızın oldukça yüksek konsantrasyonda solunabilir. Yüksek oranlarda oksijen ile karıştırılırsa narkotik etki yapar ve anestezide de kullanılabilir. Ancak bu tür karışım elde etmek ve kullanmak patlama riski nedeniyle çok tehlikelidir. Asetilen havadaki oksijeni seyrelterek boğucu bir gaz olarak hareket eder.

12. Ekolojik Bilgiler

Bu ürünün bilinen herhangi bir ekolojik etkisi yoktur.

13. Bertaraf Bilgiler

Tehlikeli miktarlarda birikmelerin olabileceği hiçbir ortama boşaltma ve tahliye yapılmamalıdır. Bu konuda firma ile irtibata geçiniz.

14.Taşımacılık Bilgisi

Ürünün taşındığı yer ile sürücü bölmesi ayrı olmayan araçlarda taşıma yapılmamalıdır . Araç sürücüsünün, ürünün potansiyel tehlikelerinden haberdar olduğundan, kaza veya acil durumlarda ne yapması gerektiğini bildiğinden emin olunmalıdır. Araçlarla ürün nakliyesi yapmadan önce: – her türlü emniyet tedbirinin alındığından – yürürlükteki yönetmeliklere uygun taşıma yapıldığından – kapalı tüp taşıma araçlarında yeterli havalandırmanın sağlandığından emin olunmalıdır.

15. Mevzuat Bilgisi

Isıtma patlamaya neden olabilir. Hava ile temasta veya havasız ortamda patlayıcıdır. Çok kolay alevlenebilir. Tutuşturucu kaynaklardan (sigara v.b) uzak tutun. Statik elektrik boşalmalarına karşı önlem alın.

16. Diğer Bilgiler

Bilgiler ulaşılabilen kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği her ne suretle olursa olsun herhangi bir dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat  oluşturmadan bilgi amacı ile hazırlanmıştır. Tüm ulusal/bölgesel yönetmeliklere uyulduğundan emin olunmalıdır. Eğitimler sırasında, boğulma tehlikesinin üzerinde önemle durulmalı, tekrar edilmelidir. Ürünü yeni bir işlemde veya deneyde kullanmadan önce, malzeme uygunluğu ve güvenliği incelenmelidir.

 Bu bilgilerin kullanıcının amaçlarına uygunluğu ile ilgili veya kullanımdan doğan sonuçlardan dolayı ÇUKUROVA SINAİ VE TIBBİ GAZLAR A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez. gerçek ve / veya tüzel kişiler buradaki bilgileri kendi özel amaçlarına uygunluğu konusunda kendileri karar vermelidir.


Dosya Dosya Açıklaması İndir
ASETİLEN
Çözünmüş Gaz Halinde Dosyayı İndir