ARGON

Argon

ARGON    (basınçlı gaz halinde )

1. KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI

Ürün adı  : ARGON  (basınçlı gaz halinde )

Kimyasal Formülü  : Ar

Kullanım Alanı  : Gaz altı kaynağında koruyucu gaz olarak, kaliteli çelik üretiminde , homojen bir çelik banyosu sağlanması ve banyo içerisinde oluşan döküm ve sonrası mekanik özellikleri kötü yönde etkileyecek gazların tasfiyesi için , ampul imalatı ve spektrometre cihazlarında kullanılır.

2. BİLEŞİMİ HAKKINDA BİLGİLER

Ticari Adı

% hacim

CAS Numarası

EEC Numarası

Mevzuat Risk  ve Güvenlik Bilgileri

Y. Saflıkta Argon

99,999

7440-37-1

231-147-0

Yok

Saf Argon

99,995

7440-37-1

231-147-0

Yok

3. TEHLİKELERİN TANIMLANMASI

Renksiz, kokusuz, zehirsiz, inert, parlayıcı olmayan, yüksek basınç altında çelik tüpler içerisinde sıkıştırılmış gazdır. Tüpler 45 oC’nin altında kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir. Argon zehirli değildir; fakat yüksek konsantrasyonlarda basit bir boğucu gaz olarak davranır. Havadan 1,38 kat daha ağardır.

4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Teneffüs Edilmesi: Çalışanın riskini en aza indirerek kazazede derhal temiz bir sahaya götürülmelidir. Hava girişinde herhangi bir engel olmamalıdır. Eğer solunum zayıflığı varsa veya durmuşsa derhal suni teneffüs uygulanmalıdır. Kazazede sıcak ve rahat tutulmalıdır. Daha sonraki tedavi semptomatik ve destek tedavi olmalıdır.

5. YANGIN İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Uygun Söndürme Aracı / Söndürme Yöntemi  : Argon yanıcı değildir. Tutuşan malzemeye uygun söndürme aracı kullanılır. Gaz fazındaki argon yüksek basınca dayanaklı çelik tüpler içinde sıkıştırılmış olarak muhafaza edilir. Yangın durumunda sıcaklık artışı ile birlikte basıncın artması  tüpün şiddetle yırtılmasına neden olabilir.  Yangına maruz kalan tüpler, yansın esnasında ve sonrasında emniyetli bir mesafeden su ile soğutulmalıdır.  Gaz sıkışmasını önlemek amacı ile  tüpün ventil kısmına su tutulmamalıdır. Aksi taktirde gaz toplanabilir ve patlama olabilir.

Uygun Olmayan Söndürme Aracı / Yöntemi    : Yok.


Yanma Sonucu Ortaya Çıkabilecek Zararlı Maddeler  : Yok.


Yangınla Mücadelede Koruyucu Ekipman  : Yangın ilke mücadele  ekibi solunum koruma cihazı ve aleve dayanıklı elbise giymelidir.6. KAZA SONUCU GAZ YAYILMASINA KARŞI ALINACAK TEDBİLİRLERKişisel Tedbirler  : Ürünün yayıldığı bölge derhal boşaltılmalıdır. Ürünün yayıldığı bölgeye girişlerde, ortam atmosferi tamamen güvenli hale gelene kadar pozitif basınçlı sonulunum cihazı kullanılmalıdır.

Çevrede Alınacak Tedbirler  : Gaz kaçağı yapan tüp emniyetli bir alana götürülmeli ve üzerinde hiçbir tamirat yapılmadan firma aranmalıdır.

Temizlik yöntemleri  : Etkilenen bölge havalandırılmalıdır.

7. KULLANMA VE DEPOLAMA

Kullanma : Tüpler işletme içinde nakledilirken vanaları kapalı ve kapakları takılı olarak nakledilmelidir. Nakil esnasında tüpler yan yatırılmamalı, tercihen dik vaziyette, bir araba üzerinde ve bağlı olarak nakledilmelidir. Tüpler kapağından ve ventilinde kaldırılarak taşınmamalıdır. Tüpleri kaldırmak için mıknatıs halat veya zincir kullanılmalıdır, tüpler düşmemeli ve birbirine çarpmamalıdır. Kullanım mahalline getirilen tüpler dik olarak kullanılmalı, tüpün üzerindeki etiketten doğru gazın kullanıldığı kontrol edilmelidir. Kapağı sökülüp vana dişleri kontrol edilmelidir. Uygun basınç düşürücü (regülatör) ve ekipman monte edilmelidir. Vanası asla yağlanmalı ve yavaşça açılmalıdır. Uygun bir yöntemle (sabun köpüğü, kaçak tespit losyonu. ) gaz kaçakları kontrol edilmelidir. Tüpü kullanıma sokmadan önce, sisteme geri besleme olmamasına dikkat edilmelidir. Bir tüpün basıncını için asla direk çıplak alev  veya elektrikli  ısıtıcı cihazlar kullanılmamalıdır.  Tüp asla 45 oC’nin üzerindeki bir sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır. Tüp içindeki gaz tamamen bitmeden, tüpün vanası zorlanmadan kapatılmalı ve kapağı takılmalıdır. Üzerine boş yazılı bir etiket yapıştırılıp, depoya götürülmelidir. Tüpler takoz, rulo, mesnet vs. gibi amaçlar için kullanılmamalıdır.

Depolama  : Tüpler, paslanmaya ve sert havaya karşı korunaklı, çok iyi havalandırılmış bir sahada depolanmalıdır. Depolama esnasında tüp sıcaklığının – 40 santigrat derecenin altına inmeyecek, 45 oC’nin üstüne çıkmayacak şekilde önlem alınmalıdır. Tüpler yangın riskinden ari ve ısıtıcı/tutuşturucu uzak bir yerde muhafaza edilmelidir. Depolama sahası temiz tutulmalı ve yalnızca yetkili personel girebilmelidir. Depolama sahası uygun tehlike uyarıcı işaretlerle işaretlenmelidir. Depolanan tüpler devrilmeyecek ve yuvarlanmayacak şekilde muhafaza edilmelidir. Tüp valfler sıkıca kapatılmalı ve koruyucu kapakları yerinde olmalıdır. Dolu ve boş tüpler ayrı ayrı depolanmalı ve ilk önce eski stok kullanılacak şekilde dolu tüpler ayarlanmalıdır.

Özel Kullanımlar : Yukarıda belirtilenlerin dışında özle kullanım alanları olduğu bilinmektedir. Kullanıcılar, bu özel uygulamalar ile ilgili litaretürden edindikleri bilgiler, geçerli metotlara ve prosedürlere bağlı kalmalıdır.

8. MARUZ KALMA KONTROLU / KİŞİSEL KORUMA

Mesleki Maruz Kalma Limiti  : Havadaki oksijen seviyesinin % 19.5 nin altına düşmesini engelleyecek şekilde havalandırma yapılmalıdır.

Mesleki Maruz Kalma Kontrolleri  :  Argon zehirli değildir, fakat yüksek konsantrasyonda basit bir boğucu gaz olarak davranır. Bilerek solutulmamalıdır.

Solunum Sistemini korunması  : Havadaki konsantrasyonu, solunum için gerekli oksijen konsantrasyonundan fazla ise tüplü solunum cihazları kullanılmalıdır.

Ellerin Korunması  : Sağlam iş eldivenleri kullanılmalıdır.

Gözlerin Korunması    : Yüz siperliği ve göz maskesi kullanılmalıdır.

Cildin Korunması    :Uygun iş elbiseleri ve çelik burunlu ayakkabı kullanılmalıdır.

Çevresel Maruziyet Kontrolleri  : Kimyasal özellikleri bakımından çevreye zararlı bir etkisi yoktur.

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Fiziksel Hali  : Gaz

Koku / Renk    : Kokusuz , Renksiz

Molekül Ağırlık  : 39.95 gr/mol-gr

Kaynama Noktası  : -185,9 oC

Ergime Noktası  : -189,2 oC

Kritik Sıcaklığı:  : -122 o C

Gazın Özgül Ağırlığı  : 1,38 ( Hava= 1)

Gaz yoğunluğu  : 1,669 kg / m3 ( 15 oC, 1 bar )

Çözünürlük (H2O)  : 61 mg/lt

Diğer Bilgiler  : Zehirsizdir. Havadan 1,38 kat daha ağırdır.

10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE

Kaçınılması Gereken Durumlar  : İnert, normal koşullarda kararlıdır.

Kaçınılması Gereken Materyaller  : Söz konusu değil.

Tehlikeli Bozulma Ürünleri  : Söz konusu değil.

11. TOKSİKOOJİ BİLGİLERİ

Argon zehirli değildir, fakat toksit etkisini yüksek konsantrasyonlarda basit bir boğucu gaz olarak gösterir. Boğulma belirtileri; hızlı ve zor teneffüs, çabuk yorulma, mide bulantısı/kusma ve muhtemelen bilinç kaybının ardından ölümdür.

12. EKOLOJİK BİLGİLER

Argon, havanın sıkıştırılması ve ayrıştırılması yöntemi ile elde edilmektedir. Ekolojik denge üzerine olumsuz bir etkisi yoktur.

Ekotoksisite    : Söz konusu değil.

Hareketlilik  : Söz konusu değil.

Kalıcılık ve bozuna bilirlik  : Söz konusu değil.

Biyobirikim Potansiyeli    : Söz konusu değil.

Diğer ters Etkiler    : Söz konusu değil.

13. BERTARAF BİLGİLERİ

Tehlikeli miktarlarda birikmelerin olabileceği hiç bir ortamda boşaltma ve tahliye yapılmamalıdır. Tüplerde kalan gazların bertarafı için firma ile irtibata geçilmelidir. Kontrollü bir şekilde atmosfere bırakılarak imha edilmelidir.

14. TAŞIMA BİLGİLERİ

Parametre

Tanımlama

NO

Uygun

Nakliye Adı

Tehlike

Sınıfı

Tehlike

Sınıf Kodu

Etiket

Bilgisi

Sevk

Etiketi

ADR

UN 1006

Argon

Basınçlı

2.2

1A

2.2

Parlayıcı

Ve

Toksit Olmayan

Gaz

15. Mevzuat BİLGİLERİ

Mevzuat Risk Tanımları  : Yok.

Mevzuat Güvenlik Tanımları  : Yok.

16. DİĞER BİLGİLER

Bilgiler ulaşılabilen kaynaklardan iyi niyete ve doğruluğu, geçerliği, etkinliği her ne suretle olursa olsun herhangi bir dayanak oluşturması hususunda herhangi bir  teminat oluşturmadan bilgi amacı ile hazırlanmıştır.


Dosya Dosya Açıklaması İndir
ARGON
Basınçlı Gaz Halinde Dosyayı İndir